Privatlivspolitik for patienter

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Specialtandlægerne Bredgade behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger, når du er patient hos os.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinikken en række personoplysninger om dig.

Dataansvarlig – hvordan kontakter du os

Specialtandlægerne Bredgade er dataansvarlig for behandling af de persondata, som vi modtager om dig. Du kan finde vores adresse og kontaktoplysninger nederst i denne privatlivsmeddelelse.

Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger

Personidentifikationsnumre

CPR-numre

Følsomme personoplysninger:

 • Sundhedsdata, herunder helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.).

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. dokumentationspligt.
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Vi foretager ikke automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.

Hvorfra indsamler vi personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, og i nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge/tandlæge, andre speciallæger, eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger og modtagere

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb. Du kan fravælge dette om end det kan have en negativ indvirkning på dit behandlingsforløb.

Vi videregiver også personoplysninger til følgende myndigheder, hvilket vi er pålagt under lovgivningen eller som er nødvendige for at levere din behandling, herunder medicin.

 • Der videregives oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Eksterne leverandører

Dine personoplysninger kan også blive behandlet af vores eksterne leverandører, som vores systemleverandører og IT support. Deres behandling af data er baseret på vores instruktioner og de er pålagt fortrolighed, herunder ved indgåelse af databehandleraftaler. Vi kan også videregiver personoplysninger til vores rådgivere, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende love, f.eks. for revision, eller som følge af tvister, herunder sagsanlæg.

Retsgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) og afhængig af personoplysningerne og behandlingen heraf, er retsgrundlaget baseret på et af følgende underpunkter i artikel 6(1):
  • (a) dit lovlige samtykke til behandlingen af dine persondata, 
  • (b) indgåelse og opfyldelse af vores kontrakt med dig,
  • (c) overholdelse af vores retlige forpligtelser (se om lovgrundlag nedenfor),
  • (d) nødvendig for at beskytte dine interesser i de helt særlige tilfælde, hvor du ikke er i stand til selv at varetage dine interesser eller give samtykke.
 • For behandling af dit CPR-nummer er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.
 • Følsomme personoplysninger behandles i medfør af databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, og stk. 3 og databeskyttelsesforordningens artikel 9(2), med følgende underpunkter:
  • (a) dit lovlige samtykke til behandling af dine følsomme persondata til formålet,
  • (h) behandlingen er nødvendig for patientbehandling,
  • (c) nødvendig for at beskytte dine interesser i de helt særlige tilfælde, hvor du ikke er i stand til selv at varetage dine interesser eller give samtykke.
 • Retsgrundlaget kan også være interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f), da vi også behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at varetage vores og/eller tredjemands legitime interesser. Forinden behandlingen vil vi foretage en konkret vurdering af, om dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vejer tungere end sådanne interesser, i hvilket tilfælde databehandlingen ikke vil finde sted.
 • Følgende lovgivning, regulering og overenskomster pålægger os at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling:
 • Autorisationslovens kap. 6 om patientjournaler, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9 om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, som fremgår ovenfor. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder også videregivelser baseret på dit samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fr dette tidspunkt.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger om dig. Vær opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Retten til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (indsigtsret).
 • Retten til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling af dine persondata: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen, så vi fremover kun behandler oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Retten til at gøre indsigelse: du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse med vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse med behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Retten til at flytte personoplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindringer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på telefon 78792929 eller på [email protected]

Adresseoplysninger på klinikken:

Specialtandlægerne Bredgade

CVR. Nr. 34236550

Bredgade 29 4. sal

1260 København K

www.bredgade.dk.

Hvis du vil klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Opdateringer

Vi forbeholder os at opdatere vores privatlivspolitik, når dette er relevant, og du vil finde den seneste version på vores website bredgade.dk.